Начало > Новини

Публикации на млади автори в областта на градските изследвания

ЦАИ 04/10/2012

ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ"
по проект "Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени"
и СПИСАНИЕ „КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ" към ФОНДАЦИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ

удължават сроковете на обявения конкурс

за публикации на млади автори в областта на градските изследвания

(по темата на броя - Градът: Залог на локални и глобални политики)

Крайният срок за подаване на публикациите е 04 януари 2013 г.

Условия, процедура


• Кандидатите трябва да представят статия до 20 стандартни страници в областта на градските изследвания и по темата на броя, придружена от кратка биографична справка

• Редакторите на изданието обсъждат постъпилите статии и оформят съдържанието на сборника

• След предаване на окончателните варианти на статиите редакторите присъждат една награда от 200 лв. за най-добра публикация на млад автор (до 35 години) и една поощрителна награда от 100 лв.

Повече информация относно изискванията към авторите – на сайта на списанието.

Редактори на изданието са: Майя Грекова, Елица Станоева

Статиите ще бъдат публикувани в Кн. 41, бр. 3/2012 на сп. Критика и Хуманизъм; темата на броя е Градът: Залог на локални и глобални политики

Тематичният брой има амбицията да представи на българската хуманитарна и социална публика съвременните градски изследвания, като ги запознае с проблематиката и понятийните конструкти, чрез които се анализират актуални социално-политически процеси на трансформация на градовете в епохата на глобализация, както и разбира се конкретни изследвания, проведени в различни градове.

С отслабването на националната държава като регулатор в разпределянето и преразпределянето на ресурси и блага, устойчивото развитие на съвременните градове зависи от способността им да провеждат успешни стратегии за привличане на корпоративни и/или човешки капитали в условия на транснационална конкуренция. С нарастването на икономическото значение на сферата на услугите за сметка на индустриалното производство, символният капитал на града (имидж, културен живот, интензивен туризъм, домакинство на световни събития) се явява решаващ фактор за неговия икономически успех. Изследването на употребите на градското публично/частно пространство чрез ефективни механизми на изключване, хомогенизация и стратификация на определени социални групи, на обусловеността на локалните политики от макропроцесите на икономически и политически трансформации от една страна, и структурираността на всекидневните социални действия на обживяване на града от градоустройствените практики и градските регулации, са ключови за разбирането на публичните политики и на (все още невидимите) трансформации в полето на града.

Къде могат да бъдат подадени публикациите?

На e-mail

За подадени публикации се смятат само тези, които са получили потвърждение по e-mail.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.