Начало > Новини

"Семейство и солидарност между поколенията"

ЦАИ 12/09/2012

Проблемите, свързани със съвременните демографски тенденции и постигането на по-голяма стабилност в демографското възпроизводство, са сред стратегическите въпроси, които нашата страна има да решава с оглед ролята на човешкия потенциал в постигането на икономически и социален напредък. Между тези въпроси развитието на семейната институция у нас заемат възлово място. В съответствие с това на 17 и 18 октомври 2012 г. в зала № 5 на 5-я етаж на Министерството на труда и социалната политика ще се проведе организираната от Института за изследване на населението и човека при БАН научна конференция на тема „Семейство и солидарност между поколенията”. Тя се вписва в дейността по изпълнението на Стратегията за демографско развитие на Република България и на Международната година на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Програмата на конференцията включва заседания в следните секции:

* История на семейството по българските земи (демографски измерения)
* Семейство и социални неравенства
* Солидарност между поколенията
* Психологични измерения на отношенията родители – деца
* Проблеми на семейната среда и нейното функциониране

Научна конференция

"Семейство и солидарност между поколенията"

17 – 18 октомври 2012

Програма

17 октомври

9:30 Регистрация: зала 5, ет. 5, Министерство на труда и социалната политика

10:00 Откриване: доц. д-р Антоанета Христова, директор на Институт за изследване на населението и човека при БАН

10:10 – 10:30 Приветствия

10:30 – 12:30 Секция „История на семейството по българските земи (демографски измерения)”
Председател: Проф. дистн Щелиян Щерионов
Секретар: Гл. ас. д-р Венцислав Мучинов

* Проф. дистн Щелиян Щерионов: Структура по семейно положение на населението, обитаващо българските земи през ХІХв. – тенденции в развитието и особености

* Гл. ас. д-р Венцислав Мучинов, д-р Мария Левкова-Мучинова: Демографска характеристика на един български възрожденски род (родът Чалъковци през втората половина на ХVІІІ-ХІХ век)

* Гл. ас. д-р Даниела Ангелова: Специфики на семейната структура в Хаджиоглу Пазарджик през 70-те години на ХІХ век

* Н. с. Иванка Митева: Арменското семейство в Пловдив ХІХ-ХХ (до войните 1912-1918 г.)

* Докторант Марио Александров: Семейната политика в законодателството на българската държава в периода 1878-1912г.

* Гл. ас. Николай Цеков: Актуални условия за живот в българското село

Дискусия

14:00 – 16:00 Секция „Семейство и социални неравенства“
Председател: Доц. д-р Елица Димитрова
Секретар: Ас. Станислава Моралийска-Николова

* Доц. дсн Румяна Стоилова: Стратегии за съвместяване на платен и неплатен труд

* Проф. дсн Михаил Мирчев: Икономически статус и активност на съвременното българско семейство, неравенства и фактори за стабилност-нестабилност

* Проф. дсн Марта Сугарева, гл. ас. д-р Росица Георгиева, докторант Ивелина Диамандиева: Особености на Втория демографски преход в България и Източна Европа

* Доц. д-р Маргарита Филева: Семейство – социално неравенство – семейна политика

* Проф. д-р Илона Томова: Семействата и възпроизводството на етническите неравенства

* Ас. Станислава Моралийска-Николова: Възрастов модел на брачността в България: „темпо” и „квантум” ефект

16:00 – 16:15 Дискусия; Кафе пауза

16:15 – 18:30 Секция „Солидарност между поколенията“
Председател: Проф. дикн Пенка Найденова
Секретар: Ас. д-р Стоянка Черкезова

* Доц. д-р Геновева Михова, проф. дикн Пенка Найденова: Поколенчески позиции в семейната организация – традиции и съвременност

* Докторант Соня Койчева: Преходът в България – преход и в междупоколенческите отношения

* Докторант Евгения Николова: Ценности и нагласи на три поколения в българското общество

* Доц. д-р Ирена Зарева: Участие на младежите и на възрастните на пазара на труда – тенденции и възможности за преодоляване на различията

* Ас. д-р Стоянка Черкезова: Поколенията в домакинствата и на пазара на труда: съвместяване на личния с професионалния живот и възраст

* Доц. д-р Татяна Коцева: Младите хора, автономността и напускането на родителския дом в България

* Доц. д-р Диляна Стефанова: Ролята на карстовите туристически обекти като солидаризиращ фактор между различните поколения в България

* Д-р Камелия Лилова, демограф: Влияние на възпроизводствените процеси върху смяната на поколенията в България

* Гл. ас. д-р Катя Михайлова: Дигиталното разслояване в съвременното българско семейство: конфликтност или съвместяване между родители и деца

Дискусия


18 октомври


9:30 – 12:30 Секция „Психологични измерения на отношенията родители-деца“
Председател: Доц. д-р Румяна Божинова
Секретар: Докторант Есма Риза

* Проф. дпсн Наталия Александрова: Психологически предпоставки на приемственост между поколенията

* Доц. д-р Румяна Божинова: Нагласи на младите хора към възрастното поколение

* Гл. ас. д-р Росица Георгиева, гл. ас. д-р Николай Бавро, проф. дсн Марта Сугарева: Солидарност между поколенията в периоди на криза

* Докторант Есма Риза: Възрастова динамика в степента на етническа идентичност и мотивацията за нейното предаване между поколенията (сравнително социалнопсихологическо изследване)

* Доц. д-р Маргарита Стефанова-Бакрачева, докторант Зорница Тоткова: Влияние на родителския стил върху психосоциалното развитие на децата и юношите

* Гл. ас. д-р Надя Матеева, д-р Пламен Димитров: Изграждане и утвърждаване на автентичността на АЗ-а в контекста на семейните отношения: задача на развитието в началото на зрелостта

11:00 – 11:15 Дискусия; Кафе пауза

* Доц. д-р Максимка Рашева: Взаимовръзки между родителски стилове и перфекционизъм

* Ас. Вероника Иванова, гл. ас. Иван Александров: Влияние на родителския стил и специфичните родителски практики върху тревожната експресия при децата

* Доц. д-р Лидия Василева: Родителска подкрепа в контекста на общуване между родители и деца в училищна възраст

* Доц. д-р Силвия Цветкова, Даниела Кермова: Влияние на семейните взаимоотношения върху социалните интеракции в училищна среда при 10-12 годишни деца от масовото училище

* Гл. ас. д-р Мария Атанасова: Образованието на майката - фактор за качеството на родителската грижа за децата

* Д-р Пламен Димитров, гл. ас. д-р Надя Матеева: Методи за изследване на групово-динамичните процеси и влиянието им върху развитието на автентичността и себерефлексията: възможности за приложение в семейните системи

Дискусия

14:00 – 16:30 Секция „Психологични проблеми на семейната среда и нейното функциониране“
Председател: Доц. д-р Лидия Василева
Секретар: Гл. ас. д-р Йорданка Лалова

* Гл. ас. д-р Йорданка Лалова: Има ли особености в емоционалното състояние на деца от началното училище, отглеждани в „непълноценна” семейна среда?

* Д-р Румяна Крумова-Пешева, Л. Спасов, В. Михайлова: Психологични измерения на отношенията в семейства с трансплантирано дете

* Гл. ас. д-р Ирина Тодорова-Липчева: За небиологичните връзки между деца и родители в приемното семейство

* Гл. ас. Красимира Костадинова: Някои здравни и социални измерения на родителската раздяла и развод като предпоставка за неравнопоставеност

* Докторант Ивелина Диамандиева: Психологични проблеми в отношенията родители-деца на теория и на практика при семейни конфликти и развод

* Анна Александрова-Караманова: Ролята на семейството в наративите на деца в ранна и средна юношеска възраст

* д-р Гергина Стоянова: Социално посредничество и подкрепа при проблемни случаи на нарушени лични взаимоотношения деца-родители при развод/раздяла в семейството

* Д-р Милена Френкева: Измерения на психологичното консултиране при деца на разведени родители

Дискусия

16:30 – 16:45 Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.