Начало > Потребители
Йордан Желев
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
История, Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (1998).
Доктор по история (2005). Тема на дисертацията: "Родът Богориди".
Специалист 1999–2000, младши експерт 2000–2002, старши експерт 2003–2007 в отдел "Стари архиви" на Дирекция "Централен държавен архив" (ЦДА) към Главно управление на архивите при Министерския съвет (ГУА при МС).
Главен експерт в отдел "Стари архиви" на Дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви" (ДАА) 2007–2009; в отдел "Информация и популяризация" 2009–2010 и в отдел "Обработка на архивни фондове" 2010.
Началник сектор "Фондове на БКП" в отдел "Обработка на архивни фондове" 2010–2011.
Старши инспектор 2011 и ръководител "Инспекторат" на Държавна агенция "Архиви" 2011–2012.
Началник на отдел "Използване на архивните фондове" в Дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви" 2012–.
Член-секретар 2002–2006, член 2007–2010 и председател 2015– на Оценителната комисия при Дирекция "Централен държавен архив".
Член на Редакционната колегия "Архивни справочници" при Държавна агенция "Архиви" 2006–2010 и на Експертно-проверочната комисия при Дирекция "Централен държавен архив" 2010–2011; 2016–2017.
Член на Българското историческо дружество 2006 и на Института за приложна музеология 2015.
Хоноруван преподавател по "Историография" в катедра "Нова и най-нова история на България" при Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" 2011–2013.


Лични интереси
История на България ХV–ХІХ век, Българско възраждане, генеалогия, историко-летописна традиция, изворознание, археография

Работни езици
Български, Руски, Английски
Академични данни
Статус
Aсистент
Библиография
Статии
Българската екзархия – фактор за утвърждаването на гражданската (само)организация на българското доосвобожденско общество. Документи: 1872–1877 г. от Й. Желев
150 години Българска екзархия. Юбилеен сборник по случай 150 години от учредяването на Българската екзархия 1870–2020 г. Съст. и научен ред. Павел Павлов.
2020 УИ „Св. Климент Охридски“, 145–247.
Език: Български
Българската общност в османския Солун: демографска, стопанска и социална характеристика. от Й. Желев
Солун и българите: история, памет, съвремие. Съст. и ред. Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев.
2019 ИБЦТ при БАН, с. 149–196.
Език: Български
Българите в Солун според екзархийското преброяване от 1907 г. от Ю. Константинова, Й. Желев

2018 Известия на държавните архиви Т. 115–116, 330–509.
Език: Български
The Bulgarian diplomatic representatives in Constantinople, 1879–1927 (Necessary biographical and chronological corrections). от Y. Zhelev
In: Apò Kardias. Mnī́mī Dīmītrioy H. Pántoy. Epim. Pános Sofoýlis, Maria Litina, Haritōn Karanásios.
2016 Athī́na, 2016, 507–534
Език: Английски
Османотурски документи за Рилския манастир, издирени и преведени от Борис Недков от Й. Желев

2014 Известия на държавните архиви, Т. 107, 2014 [2016], 172–286
Език: Български
Софроний, епископ Врачански. Личност и дело във фамилен контекст от Й. Желев
– В: Софроний Врачански – книжовник и политик от Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция – София, 24 ноември 2011 г. Съст. и ред. Пламен Митев, Ваня Рачева.
2013 С., 2013, 21–92.
Език: Български
„Както бива в европейските училища“: Двадесет татарпазарджишки писма до Александър Екзарх (1847–1851) от В. Бонева и Й. Желев

2012 Годишник на РИМ – Пазарджик. Т. ІІІ, 2012, 184–223.
Език: Български
Българският княжески род Богориди. Диаспора и генеалогия от Й. Желев

2012 сп. Родознание/Genealogia, 2012, кн. 1–2, 58–97
Език: Български
Д-р Атанас Богориди (1788–1826). Произход, дейност, епоха от Й. Желев
– В: Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време. Сборник в памет на проф. Марин Жечев. Съст. и ред. Надя Данова, Рая Заимова, Саня Велкова, Юра Константинова, Геновева Червенакова.
2011 С., 2011, 181–223.
Език: Български
Принос към историята на българския храм „Св. Стефан“ в Цариград (Разказът на Никола П. Тъпчилещов) от Й. Желев

2010 Известия на държавните архиви, Т. 100, 2010, 192–214.
Език: Български
Документи и спомени [за началната история на Народния театър „Иван Вазов“] от Й. Желев

2010 Годишник на Народния театър „Иван Вазов“ – 2009 г. С., 2010, 7–87.
Език: Български
Един епизод от формирането на висшия православен клир на Българската екзархия от Й. Желев
– В: Sine Ira et Studio. Изследвания в памет на проф. Зина Маркова. Редакционна колегия: Константин Косев (отг. ред.), Илия Тодев, Елена Стателова, Олга Тодорова, Пламен Божинов.
2010 С., 2010, 146–177.
Език: Български
Православие – традиционност – модерност в битието и светогледа на Дамаскин Хилендарец от Й. Желев

2009 сп. Минало, 2009, кн. 3, 76–94.
Език: Български
Le Dr. Athanase Bogoridi. Les origines, l’activité, l’époque от Y. Zhelev

2009 Etudes Balkaniques, 2009, № 4, 133–179.
Език: Френски
Дневникът („Хронологията“) на Христо Пулеков. История на автографа и неговата манипулативна публикация от Й. Желев

2008 Известия на Българското историческо дружество, Т. 40, 2008, 268–287
Език: Български
Научно-справочния апарат към учрежденските фондове от „Ста-рия период“ в Централния държавен архив. Основни проблеми и приоритети от Й. Желев

2007 сп. Архивен преглед, 2007, кн. 1 – 2, 99–108.
Език: Български
Българският възрожденски интелектуалец в емиграция – между адаптацията и патриотизма. Случаят д-р Иван Селимински (1799–1867) от Й. Желев

2007 сп. Минало, 2007, кн. 2, 82–94.
Език: Български
Отдел "Стари архиви"/Department "Old Archives" от Й. Желев/Y. Zhelev
– В: Централният държавен архив/The Central State Archives.
2006 С., 2006, 69–90.
Език: Български
Известните и непознати Богориди. Обзор на историографията за една ненаписана история от Й. Желев
– В: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция – София, 10–11 ноември 2004 г. Съст. И. Баева и Пл. Митев
2006 С., 2006, 166–181.
Език: Български
Османотурските документи в българските държавни архиви –състояние и перспективи от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви, Т. 93, 2007, 337–353
Език: Български
Ottoman Turkish Records in Bulgarian State Archives System от Y. Zhelev
– In: Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu. 17–19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler – Tartışmalar) // International Symposium on Turkish Archives. 17–19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions).
2006 Ankara, 2006, 123–133.
Език: Английски
Българската екзархия – документално наследство от Й. Желев
– В: Държава & Църква – Църква & Държава в българската история. Сб. по случай 135-годишнината от учредяването на Българската екзархия. Под ред. на Гиньо Ганев, Георги Бакалов, Илия Тодев.
2006 С., 2006, 352–381.
Език: Български
Professeur Docteur ès Sciences historiques Bistra Cvetkova (1926–1982). Bibliographie от Y. Zhelev

2006 Bulgarian Historical Review, 2006, № 3 – 4, 272–301.
Език: Френски
Възрожденските приписки по Типикона на храма „Св. Петка“ в Брезник от Й. Желев

2006 Известия на държавните архиви, Т. 92, 2006, 244–282
Език: Български
Няколко непубликувани автографи и приписки от Рилския манастир от Й. Желев

2005 Palaeobulgarica, 2005, № 3, 98–114.
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. II. Национална идентичност и патриотизъм от Й. Желев

2004 Известия на държавните архиви, Т. 84, 2004, 3–53
Език: Български
За игуменството на поп Стойко Владиславов в Капиновския манастир (1794 г.) от Й. Желев

2004 сп. Минало, 2004, кн. 2, 19–22.
Език: Български
Към биографията на епископ Поликарп Патароликийски от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед, 2004, кн. 3 – 4, 142–176.
Език: Български
Le prince Nicolas Conachi-Bogoridi. Carrière et personnalité от Y. Zhelev

2004 Études Balkaniques, 2004, № 4, 84–120.
Език: Френски
Роберт колеж – средище на мултикултурния Ориент от Й. Желев
– В: Българо-американски културни и политически връзки през ХIХ – първата половина на ХХ в. Сб. с доклади от Националната научна конференция, проведена в София на 16 – 17 септември 2003 г. Съст. Иван Илчев, Пламен Митев.
2004 С., 2004, 132–152.
Език: Български
Атентатът срещу Самоския княз Стефан Богориди. Един епизод от политическата му биография от Й. Желев

2004 сп. Исторически преглед, 2004, кн. 5 – 6, 327–342.
Език: Български
Генеалогия на княжеския род Богориди от Й. Желев

2004 сп. Архивен преглед, 2004, кн. 3 – 4, 78–94.
Език: Български
Княз Стефан Богориди. Кариера, национална идентичност, пат-риотизъм. I. Политическа кариера в Османската империя от Й. Желев

2003 Известия на държавните архиви, Т. 83, 2003, 3–40
Език: Български
Завещанието и наследството на княз Александър Богориди от Й. Желев

2003 сп. Исторически преглед, 2003, кн. 1 – 2, 80–93.
Език: Български
Котленецът Костадин Матеев и неговата автобиография (1834–1865) от Й. Желев

2002 Известия на държавните архиви, Т. 81, 2002, 106–169
Език: Български
Търновският възрожденски род Минчоглу в спомените на д-р Иван Минчович от Й. Желев

2002 сп. Архивен преглед, 2002, кн. 1 – 2, 80–93.
Език: Български
Неизвестен летопис за Дряновския манастир от ХIХ в. от Й. Желев

2001 сп. Историческо бъдеще, 2001, кн. 2, 145–171
Език: Български
Статистика на българските учители в Македония и Одринско през учебната 1881/1882 и 1882/1883 г. от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед, 2001, кн. 3 – 4, 85–92.
Език: Български
Писмо за Александър Екзарх от Й. Желев

2001 сп. Архивен преглед, 2001, кн. 1 – 2, 84–89.
Език: Български
Фамилията Богориди – българският аристократичен елит през ХIХ в. от Й. Желев

1999 сп. История, 1999, кн. 2 – 3, 52–66.
Език: Български
Монографии
Солун, мечтаният град. от
Съст. и ред. Юра Константинова. Авт. Е. Василева, Вл. Власидис, Т. Георгиева, Р. Градева, Н. Данова, Г. Дикин, М. Добрева, Г. Дончева, Й. Желев, Р. Заимова, Ю. Константинова, С. Кунералп, М. Литина, Т. Матанова, Здр. Михайлова, Е. Наксиду, Ив. Начев, Вл. Пауновски, Р. Преш-ленова, М. Спасов, А. Стрезова, Е. Троева.
2021 Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, 232 с.
Език: Български
Д-р Симеон Табаков (1882–1918). Животопис, творчество, документи. от Й. Желев

2018 Нар. читалище „К. Шапкарев – 2009“ С., 2018. 318 с.
Език: Български
„Копривщенският Неофит“. Принос към биографията на Христо Пулеков (1817–1889) от Й. Желев.

2014 "Фабер". Велико Търново, 2014. 416 с.
Език: Български
Стефан Захариев (1810–1871). Документално наследство от Вера Бонева, Йордан Желев и Мария Литина – Дендрину
Съст., увод, прев., комент., речник. Научен ред. Румяна Радкова.
2013 "Фабер". Велико Търново, 2013. 320 с.
Език: Български
Из всекидневието на Жеравна през Възраждането. от Й. Желев
Писма от родствениците на Васил Д. Стоянов (1869–1885). Съст., увод и коментар.
2009 "Обнова". Сливен, 2009. 104 с.
Език: Български
110 години Българско дипломатическо представителство в Битоля. Каталог на документална изложба от Й. Желев и Ил. Паскова

2007 С., 2007. 64 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. II. Стопански, културни, политически и обществени организации и учреждения от Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев и Светла Костова.
Съст. Обща редакция: Светла Костова, Йордан Желев.
2006 С., 2006. 305 с.
Език: Български
Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). Т. I. Органи на власт и управление от Калинка Анчова, Виктория Маринова, Петър Миланов, Йордан Желев, Светла Костова.
Съст. Обща редакция: Светла Костова, Йордан Желев.
2005 С., 2005. 383 с.
Език: Български
Министерство на външните работи и на изповеданията (МВРИ). Пътеводител по архивните фондове в Централния държавен архив от Й. Желев.
Съст.
2005 Дизайн: Давид Нинов. PDF формат С., 2005. 329 с.
Език: Български
България и Русия. 125 години дипломатически отношения [1879 – 2004]. [Юбилеен алманах] от
Съст. на българската част: Л. Янакиева, Б. Станимиров, Св. Костова, Й. Желев. Съст. на руската част: Н. М. Баринова, И. В. Будник, О. Ю. Волкова, Е. В. Дадиани, И. И. Конькова, Н. В. Кочкин, И. А. Кузьмина, И. И. Морозова, З. И. Платонова, А. В. Руденко, Л. П. Сапрыкин, Н. Б. Фуфаев. Научни консултанти: проф. д.и.н. Г. Марков и проф. д.и.н. А. Г. Задохин.
2004 С., 2004. 204 с.
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.