Начало > Потребители
Юлиан Митев
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
СУ, ФЖМК, "Телевизионна журналистика", бакалавър.
НХА, ФИИ, "Изкуствознание", магистър.
НХА, ФИИ, "Изкуствознание", докторант.
от 03.10.2014 г. - доктор.


Лични интереси
Видимото изображение - подвижно и неподвижно - във всички негови хипостази.

Работни езици
Български, руски, френски, английски
Академични данни
Статус
Докторант

Поле на изява
Изкуства,

Работно място
Свободна професия. Мога да окажа помощ на всеки, който се затруднява с написване и редактиране на големи (комплексни и трудни) научни текстове -
например дипломни работи, дисертационни трудове, монографични проучвания и др.
За онези, които искат да публикуват свои научни текстове на английски, руски и български език мога да окажа помощ при публикуване на статии в областта на изследване на изкуството в международното списание "International Art Reserach & Review (ISSN 2367-6736). E-mail: [email protected]

Изследователски интереси
Изображението - получаване (добив и рандеман), ползване, манипулиране, предаване, презентиране и съхраняване. С особен интерес към мануалното (ръчно получено) изображение.
Библиография
Статии
Изучаване на българския видеоарт – постановка на проблема. от Митев, Юлиан
Статията разглежда проблемите, свързани с изучаването на видеоарта като художествена, медиална и комуникативна практика от зараждането му през 60-те г. на ХХ в. до наши дни.
3013 НХА Сб. тр. „Докторантска конференция НХА – София, 2011 5
Език: Български
Българският видеоарт - екранен език и постмодернизъм от Митев, Юлиан
Разгледани са възможните употреби на постмодернистични визуални практики в българския видеоарт.
2013 Университетско издателство „Неофит Рилски“ Сб. тр. Езиците на културата. Т.2. Сборник материали от конф Т.2.
Език: Български
Хронотопът в българския и световния видеоарт: сравнителен анализ. от Митев, Юлиан
Разгледани са проблемите за времето, мястото и обединявамето им в хронотоп. Анализирани са видовете хронотипи, характерни за българския видеоарт.
2012 Изд. „М-8-М / АССА-М” Сб. Млада наука за изкуствата`2011 Том ІІ.
Език: Български
Монографии
Българският видеорт от Юлиан Митев
Обхваща най-важните проблеми на българския видеоарт - от определението да анализ на най-важните и известни произведения на българските видеоартисти за последните двадесет години. Общият обем е 256 страници, меки корици.
2015 "Авангард" първо
Език: Български
Конференции
2013 София,Етнографски музей
„Добре дошли в Киберия!” Записки от дигиталния терен (ЦАИ 30/01/2013). Научна конференция на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, зала 19. Доклад "Видеоартът - "кибер-, дигитално или интернет изкуство?". дигитални изкуства
2013 Национална художествена академия
„Темата за спасението във видеоарта на Недко Солаков "Top Secret" и нейните модални аспекти” 6-та Докторантска конференция НХА – София
2012 Дофия, централен дом на архитекта
„Десети изкуствоведски четения, 2012”. Научна конференция на института по изследване на изкуствата, Централен дом на архитекта, 20-23 май 2012 г. Моят доклад „Цветът – фактор за решаване на художествените задачи в българския и световния видеоарт” бе изне изкуствознание
2011 София, Нов български университет (НБУ).
„Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие”, научна конференция в Нов български университет (НБУ), проведена на 15 юни 2011г. Моят доклад „Началните страници на българския видео арт – дизайнерски решения” бе изнесен на 5.6.2011 г. от 15,30 дизайн, архитектура, изкуство, медии
2011 София, Национална художествена академия (НХА).
„Дизайн–2011–София”, национална научна конференция с международно участие, проведена на 12-13.10.2011 г в НХА, София. Моят доклад „Универсални образи в българския видеоарт” бе изнесен на 13.10.2011 г. от 9,50 до 10,10 часа. Докладът бе придружен и с видео изкуство, дизайн, медии
2011 България, Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски"
„Езиците на културата”, юбилейна научна конференция по повод 35 години от създаването на ЮЗУ „Неофит Рилски”, проведена на 28-29.10.2011 г. в сгарадата на ЮЗУ в Благоевград. Моят доклад „Българският видео арт – екранен език и постмодернизъм” беше изнесен езици, култура
2011 София, Национална художествена академия (НХА)
„Докторантска конференция НХА – София”, проведена на 17.11.2011 г. в ателие № 7 на НХА. Моят доклад „Изучаване на българския видео арт – постановка на проблема” бе изнесен на 17.11. 2011 г. от 10,55 до 11,05 часа. изкуствознание
2011 София - Столична библиотека
„Цвят и образование”, национален семинар, посветен на 100 годишнината от основателя на група „Цвят” Разум Андрейчин, проведен на 16.12.2011 г. в София, Столична библиотека, зала „Виктория”. Моят доклад „Цветът – конституиращ фактор във видео арта” бе изн цветознание

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.