Начало > Потребители
Нонка Богомилова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
Д-р на философските науки - 15.06.2009 г. присъдено от ВАК звание, Институт за философски изследвания – БАН.

Д-р по философия - 27.04.1984, Институт по философия - БАН.

Магистър - 1970-1974 г. специалност “Философия” със специализация
“Психология” и втора специалност
“Български език и литература” към
Философско-исторически факултет
СУ “Климент Охридски”

Професор - 08.03.2012 г. – 08.10.2020 г. Институт за изследване на обществата
и знанието/ Институт по философия
и социология - БАН

Доцент - 01.07.2010 г. – 08.03.2012
ИИОЗ - БАН
18.01 1997 г. – 30.06. 2010 г.
Институт за философски изследвания - БАН

Гл.асистент:
01.11.1984 - 18.01.1997
Институт по философия - БАН

2003–2007 – Зав.секция “Философска антропология” при ИФИ – БАН
2004 – 2012 – Главен редактор на списание „Философски алтернативи”
2017 г. – 2018 г. – Председател на Постоянна научно-експертна комисия по хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания” при МОН.

1999 - 2008 - Хоноруван преподавател в Нов Български Университет

2008 - 2018 - Хоноруван преподавател в Югозападния университетЛични интереси
Поезия
Музика

Работни езици
английски, руски, френски
Академични данни
Статус
Професор

Работно място
Институт по философия и социология, БАН
08.10.2020 - пенсиоиниране

Изследователски интереси
Философска антропология
Антропология на религията
Идентичности
Религия, право и политика
Библиография
Статии
Teaching of „Religion - Islam” in Bulgarian Public Schools. от Bogomilova, Nonka
Islamic Religious Education in Europe. A Comparative Study. 50-65. ISBN 9780367353759 DOI https://doi.org/10.4324/9780429331039 eBook ISBN 9780429331039
2021 New York: Routledge In Leni Franken, Bill Gent (Eds.) Islamic Religious Educati
Език: Английски
Религията в теоретичното поле на съвременните балкански изследователи. от Богомилова, Нонка
Print ISSN: 1233-6173, Online-ISSN:2392-2400, doi: https://doi.org/10.11649/sm.2154.
2020 Warsaw Slavia Meridionalis, 20
Език: Български
Постмодерни трансформации на религията: активност vs адаптивност. от Богомилова, Нонка
съст. Н.Богомилова,София: ОМДА.bg (двуезична – на български и на английски език), 4-45, ISBN 978-619-7510-14-0 (други автори в сборника: А.Николова, Л.Сазонова, М.Спасова): http://www.omda.bg/public/biblioteka/e-books/SbornikReligijaEcologija2019.pdf
2019 OMDA.bg Религия и социална екология (философско-антропологични пробл
Език: Български
Religion Today: “Public Decline” in an “Anthropological Refuge”? от Bogomilova, Nonka
ISBN 978-83-235-3717-5 (pdf online), ISBN 978-83-235-3725-0 (e-pub), ISBN 978-83-235-3733-5 (mobi) DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323537175
2018 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures
Език: Английски
"God'sElect Nation" Myth: Religious and Secular Dimensions. от Bogomilova, Nonka
с.425-437; ISSN 1314 – 8559 (Online) ISSN 0861 – 6302 (Print).
2017 Философия 4
Език: Английски
Problems of Teaching Religion in Public Schools in Bulgaria Today: Retrospective and Prospective. от Bogomilova, Nonka
ISSN:1069-4781,17pp. http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol35/iss1/2
2015 Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 35(1)
Език: Английски
Freedom of Religion and Religion of Freedom. A Philosophical View. от Bogomilova, Nonka
ISSN 1451-8759.
2013 Religija i Toleranzcija 11(19)
Език: Английски
A Philosophical Approach to the “Religion – National Mythology” Synthesis от Bogomilova, Nonka
pp.83-96, ISSN 0353-5738. DOI: https://doi.org/10.2298/FID0903083B
2009 Filozofija i Društvo 3
Език: Английски
The Religious Situation in Bulgaria, Serbia and Montenegro: Differences and Similarities. от Bogomilova, Nonka
ISSN:1069-4781 https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol25 /iss4/1
2005 Occasional Papers on Religion in Eastern Europe 25(4)
Език: Английски
Reflections on the Contemporary Religious “Revival”: Religion, Secularization, Globalization. от Bogomilova, Nonka

2004 Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 24(4)
Език: Английски
Bulgarische Orthodoxie nach der “Wende”. от Bogomilova, Nonka
ISSN 0254-4377.
2002 G2W Forum fur Religion and Gesellschaft in Ost und West 30(2)
Език: Немски
Монографии
Балканите - белязани пътища (1991 - 2016) от Нонка Богомилова
В книгата се описват и коментира процеси в различни сфери на обществото - религия, политика, наука в изследвания период предимно в Западните Балкани с акцент върху периода на гражданската война. Книгата бе удостоена с Националната награда "Христо Г.Данов" за принос в книжовното наследство в областта на хуманитаристиката - юни 2021 г.
2020 Парадигма
Език: Български
Религията днес: между Theos и Anthropos. София: Парадигма, 200 стр., ISBN 978-954-326-247-2. от Богомилова, Нонка
В книгата се разглеждат процеси и тенденции в съвременната религиозна ситуация и в нейното изследване в Европа и на Балканите
2018 Парадигма
Език: Български
Не/Човешкото: литературно-философски ракурси ISBN 978-954-326-365-3. от Богомилова, Нонка
В монографията се разискват въпроси на литературната антропология - човек, разум, страсти, морален избор - на основата на знакови произведения от световната и българската класика: Балзак, Мърдок, Достоевски, Цвайг, Д.Димов, Е.Станев и др.
2018 Парадигма
Език: Български
Национализирането на религията – съвременни дебати и практики, ISBN 978-954-326-255-7. от Богомилова, Нонка
В монографията се разискват въпросите за връзката/синтеза между религията и нацията/етноса както в теоретичен план, така и като проявени в социално поведение и практика на различни субекти.
2015 Парадигма
Език: Български
Religion in a Secular Context: Balkan Projections, ISBN 978-954-326-247-2. от Bogomilova, Nonka
В монографията се анализират в културно-исторически и философски план историческите архетипи и съвременните им проявления, характеризиращи връзката между религия, митология, народопсихология, нация и политика на Балканите.
2015 Парадигма
Език: Английски
Религията и човешката същност. Класически идеи ISBN – 978-954-322-339-8. от Богомилова, Нонка
В монографията се анализират идеите за взаимовръзката между разбирането за човешката същност и интерпретацията на религията у класически автори философи и социолози: Кант, Хегел, Шлайермахер, Фойербах, Вебер, Маркс, Тойнби, Фром, Фройд, Тилих.
2010 Академично издателство “Проф. Марин Дринов”,
Език: Български
Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа (дебати, феноменология, социално-антропологичен профил). , ISBN 978-954-9467-29-1. от Богомилова, Нонка
В монографията се описват и анализират процесите и тенденциите в религиозната ситуация в съвременна Европа, като специално внимание се обръща на проблемите и процесите в преподаването на религия в гражданските училища, включително и на Балканите..
2010 ПОНИ
Език: Български
Жизнеността (философско-антропологичен анализ)., ISBN – 954-322-017-4. от Богомилова, Нонка
В монографията се анализират философските и социално-политическите основания за жизнеността на определени мисловни и идеологически парадигми, на философията, на определени жанрове в нея и др.
2006 София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”
Език: Български
Религия, право и политика на Балканите в края на 20 и началото на 21 век от Нонка Богомилова
209 страници
2005 Издателство "Изток-Запад"
Език: Български и английски
Религията – дух и институция от Нонка Богомилова
125 страници
1999 Академично издателство “Проф. Марин Дринов”
Език: Български
Универсално и национално в българската култура от Анна Кръстева, Иван Кацарски, Нина Димитрова, Нонка Богомилова
224 страници
1996 Международен център за изследване на малцинствата ...
Език: Български
Идентичности от Анна Кръстева, Иван Кацарски, Пламен Макариев, Нонка Богомилова
222 страници
1995 Международен център за изследване на малцинствата ...
Език: Български
Копнеж по абсолютното от Нонка Богомилова
208 страници
1994 Съюз на учените в България,
Език: Български
Конференции
2018 Leipzig, Germany, Leipzig University
The European "East" and "West" in a Religious Context: Are There Two Europes? “East-West Dialogue: Cultural and Religious Aspects
2017 Warsaw, Polish Academy of Sciences
Religion as a secular/postsecular phenomenon Contemporary Religious Experience in the Postsecular Thought
2017 Lausanne, Switzerland
"God's Elect" Nation: conflict generating potential 34th Conference of the ISSR Religion, Cooperation and Conflict in Diverse Societies
2017 Warszawa, Poland
Religion today Contemporary Religious Experience in the Postsecular Thought
2017 Warszawa
Religion today Religion as postsecular
2015 Louvain-la-Neuve, Belgium
. Sensing Religion - 33th International Conference of the SISR – Society for the Sociology of Religion
2015
Inter-University Center in Dubrovnik, Title of the 39th Conference: The Future of Religion: Towards a Global Ethos?
2005 Будапеща, Унгария
"Религия, закон и политика на Балканите", кръгла маса на Международната конференция на Европейския консорциум за политически изследвания
2000 Вашингтон, САЩ
"Ралигията и сблъсъкът на цивилизации, на нации, на групи...", 24-та годишна конференция на Асоциацията по социология на религията /Американска научна организация
1998 Монреал, Канада
"Инструментализация на религията в конфликтите" Годишната среща на Асоциацията за научно изследване на религията
1997 Кьолн, Германия
"Новите религиозни движения в България", 33 Световен конгрес на Международния институт по социология
1995 Флоренция, Италия
"Времето, свещеното и ежедневното съзнание в Източна Европа", Втората лятна школа по религиите в Европа
1993 Raleigh, САЩ
"Религията като институция и като менталност", Годишна среща на Асоциацията за изследване на религията

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.