Начало > Публикации > Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура

Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура


Език:
Български
Автор(и)
Таня Чавдарова 
Ключови думи
икономическа култура, бизнес, България
Накратко:
Тази статия представя основни резултати от емпирично проучване на културната среща между български и западни предприемачи и мениджъри, работещи съвместно на българския иконо-мически терен. Теоретичната интерпретация на проявленията на националната ни култура в бизнеса почива върху ресурсите на три широко прилагани теоретични схеми при крос-културни изследвания в икономическата сфера: тези на Х. Хофстеде, Ф. Тромпенаарс & Ч. Хемпдън-Търнър и Р. Мюнх. Методът на изследване е неструктурираното интервю. Анализът е опит да се разкрият във взаимната им връзка и обусловеност най-съществените измерения на българската икономическа култура и да се съпоставят с тези на възприетата като идеално ти-пична западна култура. Предмет на разглеждане са онези различия в културите, по които и двете страни постигат висока степен на съгласие. Като водещи особености на българската ико-номическа култура се анализират дифузността, женственоста, афективността, партикуларизма, голямото властово разстояние и негативният индивидуализъм. Подчертава се фундаменталната роля на начина, по който се конструира доверието в икономическите взаимодействия.Ако искате да получите достъп до статията, трябва да се логнете или да направите персонално запитване към автора


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.