Начало > Потребители
Таня Чавдарова
Имейл
[email protected]
Персонални данни
Образование и кариера
д.с.н., доцент в СУ

Работни езици
английски, немски, руски
Академични данни
Статус
Доцент

Работно място
СУ "Св. Климент Охридски"

Изследователски интереси
икономическа социология, предприемачество, бизнес култура, неформална икономика
Библиография
Статии
Избледняването на Изтока и приближаването към Юга? Българската култура в бизнеса от Таня Чавдарова
В: Бояджиева, П., Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Г. Фотев., стр. 373-392
2006 София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски"
Език: Български
Собствениците на малки и средни предприятия в България: Предприемачи или работници без шеф? от Таня Чавдарова
сп. "Социологически проблеми", специален брой "Социално-икономическите култури на Балканите", стр. 5-22
2005 Институт по социология при БАН
Език: Английски
Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура от Таня Чавдарова
сп. "Социологически проблеми", № 1-2, стр. 120-146.
2004 Инситут по социология при БАН
Език: Български и английски
Между индивидуализма и колективизма: Малки предприятия в София и Скопие от Таня Чавдарова
В: Roth, K. (Hg.) Arbeit im Sozialismus - Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen der Arbeitswelt im östlichen Europa. Freiburger Sozialanthropologische Studien, vol. 1., стр. 398-419
2004 Münster, Berlin: LIT Verlag
Език: Английски
Монографии
Социална вграденост на дребното предприемачество от Чавдарова, Т.
Книгата анализира социалната вграденост на икономическото действие върху примера на дребното предприемачество в България (1998-2008). Анализът се основава на девет количествени и качествени социологически проучвания. Изследването се фокусира върху начина, по който социалните структури на пазарите формират рационалността, мотивацията и етиката на предприемаческото действие. Социалните структури на пазара са концептуализирани чрез социалните отношения, системите от вярвания и икономическите институции, които създават социалния контекст на мрежовата, културната и институционалната вграденост на действието. Развива се интегриран теоретичен подход като синергия между мрежовия, културалисткия и новия институционалистки подходи в съвременната икономическа социология. Според централната изследователска теза отсъства един единствен легитимен модел на предприемаческо действие в България. В зависимост от нивата и специфичността на множествената социална вграденост, в постсоциалистическия капитализъм могат да се открият смесени модели на предприемаческо действие, които са социално легитимни. Те варират между максимизация на печалбата и потреблението, търсенето на печалба и рента, предприемачеството като възможност и необходимост. Двойствеността се извежда като типична характеристика на постсоциалистическото дребно предприемачество
2014 УИ „Св. Кл. Охридски“
Език: Български
Markets as Networks. от Chavdarova, T., P. Slavova and S. Stoeva (eds.)
sociological analysis of markets
2010 St. Kliment Ohridski University Press
Език: Английски
Социално-икономически култури на Балканите - устойчивост и промяна от Таня Чавдарова (съставител и редактор)

2005 сп. "Социологически проблеми", специален брой
Език: Английски
Неформалната икономика от Таня Чавдарова

2001 София: “Лик”
Език: Български
Икономика и социология. Американската икономическа социология след 1970. от Таня Чавдарова (редактор)

1999 София: “Лик”
Език: Български

2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.