Начало > Търсене

Търсене

Търсене на school

Намерени резултати: 321

Потребители

Dimiter Dimov (English version)

Viktoria Draganova (English version)

Tanja Petrovic (English version)

Марияна Богданова (Bulgarian version)

Борислав Тошев (Bulgarian version)

Miglena Ivanova (English version)

Liliana Dvoryanova (English version)

Витали Бурла (Bulgarian version)

Нора Голешевска (Bulgarian version)

Yonka Parvanova (English version)

Stoyanka Manolcheva (English version)

Sylvia Borissova (English version)

Maria Kotseva (English version)

Jan Surman (English version)

Кармел Дахер (Bulgarian version)

Rosen Indzhov (English version)

Публикации

Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country (English version)

Преосмисляне на нео-институционализма или Има ли значение разнообразието във висшето образование (Bulgarian version)

Re-thinking Neoinstitutionalism or Does Diversity Matter in Higher Еducation (English version)

School and Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (Bulgarian version)

School ans Schooling in the Kingdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 1 (English version)

School and Schooling in the Kigdom of Bulgaria: Photoarchives - Part 2 (Education in Urban Areas) (Bulgarian version)

Home, Family, School: On the Pupils' Aloofness from Their School (English version)

Новини

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Покана за участие в "Отвъд нацията?" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Покана за публикация в сп. "Slovo" (Bulgarian version)

Call for Papers: SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

"Постигане на финансова стабилност" (Bulgarian version)

European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

CFP: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Покана за участие: Конференция "Алтернативни образи на божественото", 17 - 19 август 2007 г. (Bulgarian version)

CFP: 'Alternative Expressions of the Numinous' Conference, 17 - 19 August 2007 (English version)

CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood", April 2008 (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

"Преодоляването на Желязната завеса: визии за края на Студената война в Европа 1945-89 г." (Bulgarian version)

"Overcoming the Iron Curtain: Visions of the End of the Cold War in Europe, 1945-89" (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Покана за участие в 10ти юбилеен семинар на Програмата Kokkalis (Bulgarian version)

CfP: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Покана за публикации в списание "SLOVO" (Bulgarian version)

Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

"Легитимирането на войната: пропаганда, политика и война през модерността" (Bulgarian version)

"Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers: "Evil, Law and the State" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Fellowships in the Study of Culture (English version)

Faculty position in the field of Ottoman Studies (English version)

Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Лятно училище по антропология, етнография и сравнителен фолклор на Балканите (Bulgarian version)

3rd Konitsa Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans (English version)

"New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

"Changing Dynamics of the Danubian Region – New Neighbourhood Policy in the EU" (English version)

"Икономическите и социалните неравенства в историческа перспектива" (Bulgarian version)

"Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Преподавател/професор по организационна социология (Bulgarian version)

Professor of Organizational Sociology (English version)

"Трансформация и динамика на (радикалната) промяна: политологични и философски гледни точки" (Bulgarian version)

"Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

"The EU after Eastern Enlargement" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Call for Participants "Markets as Networks" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

"Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Покана за публикации в "СЛОВО" (Bulgarian version)

(English version)

Сборник "Брандирането на пост-комунистическите нации" (Bulgarian version)

The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

"Промяна и преход в Дунавския регион: 1989 - 2009" (Bulgarian version)

"Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

"Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

"България и Европа: Променящи се идентичности" (Bulgarian version)

"Bulgaria and Europe: Shifting Identities" (English version)

"Отвъд методологическия национализъм: Изследвания на транснационалните пространства..." (Bulgarian version)

"Beyond Methodological Nationalism: Researching Transnational Spaces, Cross-Border Diffusion, and Transnational Histories" (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Пролетна лекционна програма на Американския изследователски център в София (Bulgarian version)

ARCS Spring Prgoramme 2010 (English version)

Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Проекти на Лятната теренна школа "Балканско наследство" (Bulgarian version)

Balkan Heritage Field School Projects in 2010 (English version)

‘Beauty will save the world’ (English version)

"“Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Joint Balkan History Project (English version)

Call for Publications: "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

"Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учения, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

"Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers: The Balkans in the Cold War (English version)

Изследователска стипендия "Младена и Дянко Сотирови" (Bulgarian version)

Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

"A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Edited collection: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

"Nationalism from the Left: the Bulgarian Communist Party during the Second World War and the Early Post-War Years" (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

"Глобалният град и националната държава" (Bulgarian version)

12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

Краткосрочни стипендии за докторанти по история и други социални науки (Bulgarian version)

The BGHS Short-Term Grants (English version)

"Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

"Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

Свободен достъп до някои от архивите на JSTOR (Bulgarian version)

JSTOR content freely available to the public for reading and downloading (English version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

Краткосрочни стипендии за докторанти (Bulgarian version)

Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

"Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

13-та международна конференция върху Централна и Източна Европа (Bulgarian version)

13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

"25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

"Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

"Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

Forum "Cultures of History" (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

Confessional Dynamics in Islamic Legal Thought and Practice in the Ottoman Empire, 15th-18th centuries (English version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

(English version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)

Събития

Метафизиката на Левинас: Правото на Другия (Bulgarian version)

Levinas' Metaphysics: Right of the Other (English version)

Покана за участие в интердисциплинарна конференция (Bulgarian version)

"Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders" (English version)

"Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage" (English version)

Стипендиантска програма в областта на медийните изследвания, 2007-2008 г. (Bulgarian version)

Visiting Fellows Program in Media Studies (English version)

Краен срок: Покана за участие в "Отвъд нацията?" (Bulgarian version)

Deadline for Call for Papers: "Beyond the Nation?" (English version)

"Градски артефакти: Видове, практики, циркулации" (Bulgarian version)

"Urban Artefacts: Types, Practices, Circulations" (English version)

Мюсюлмански общности: религиозна и национална идентичност, род, културна устойчивост" (Bulgarian version)

"Muslim Diasporas: Religious and National Identity, Gender, Cultural Resistance" (English version)

Летен курс "Култура и познавателна способност" (Bulgarian version)

Summer Course "Culture and Cognition" (English version)

Deadline for Call for Papers: The Legacy of the Chicago School (English version)

Краен срок: покана за публикация в сп. "Slovo" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers - SLOVO, Volume 19.2 (Autumn 2007) (English version)

"Постигане на финансова стабилност" (Bulgarian version)

Deadline: European Doctoral School of Demography (EDSD) (English version)

Faces, photographs by Tzocho Boyadjiev (English version)

Международен семинар "Политическа култура и културни политики в Централна и Югоизточна Европа, 1850-1950" (Bulgarian version)

International Workshop "Political Culture and Cultural Politics in Central and South East Europe, 1850-1950". 5-7 July 2007 (English version)

Краен срок за кандидатстване: Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша (Bulgarian version)

CfA Deadline: Summer School 'Democracy in Europe', Wierzba/Poland, 16-22.9.2007 (English version)

Краен срок за Втора годишна конференция в областта на емпиричните правни изследвания. 9 - 10 ноември 2007 г. (Bulgarian version)

Deadline: Second Annual Conference on Empirical Legal Studies. 9 - 10 November 2007 (English version)

Краен срок: Конференция "Алтернативни образи на божественото" (Bulgarian version)

Deadline:'Alternative Expressions of the Numinous' Conference (English version)

Deadline of CFP: "Nationalism, East and West:Civic and Ethnic Conceptions of Nationhood" (English version)

14th International Summer School in Cognitive Sciences (English version)

Краен срок: "Преодоляването на Желязната завеса: визии ..." (Bulgarian version)

Deadline: "Overcoming the Iron Curtain: Visions ..." (English version)

13th Early Fall Scholl in Semiotics "SocioSemiotics" (English version)

Краен срок: Покана за участие в семинар на програмата "Kokkalis" (Bulgarian version)

CfP Deadline: 10th Annual Kokkalis Graduate Student Workshop (English version)

Краен срок: Покана за публикации в списание "SLOVO" (Bulgarian version)

Deadline: Call for Papers, SLOVO Volume 20.1 (Spring 2008) (English version)

Краен срок: "Легитимирането на войната: пропаганда, политика и война през модерността" (Bulgarian version)

Deadline: "Justifying War: Popaganda, Politics and War in the Modern Age" (English version)

Краен срок на покана за участие: "Злото, закона и държавата" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: "Evil, Law and the State" (English version)

"Има ли бъдеще подкрепата за демокрацията по света?" (Bulgarian version)

"Национални конфликти, граници и асиметрична интеграция: Случаят с Хабсбургския митнически съюз" (Bulgarian version)

Research Presentation: Institute of Cultural Psychology and Qualitative Social Research (English version)

Deadline: Postgraduate Studentships in Philosophy and History & Philosophy of Science (English version)

European University Institute invites applications for its PhD Programme (English version)

Deadline: Summer School in Methods and Techniques in Political Sciences (English version)

Deadline: Mellon Research Fellowships 2008-2009 (English version)

Deadline: Fellowships in the Study of Culture (English version)

Краен срок: Покана за публикации на тема "Философията като литература" (Bulgarian version)

Call for Papers Deadline: PHILOSOPHY AS LITERATURE (English version)

Краен срок: Лятно училище по антропология на Балканите (Bulgarian version)

Deadline: 3rd Konitsa Summer School in Anthropology (English version)

CfAppl Deadline: "New forms of human rights and civic engagement in the 21st century" (English version)

Deadline: "Changing Dynamics of the Danubian Region..." (English version)

Краен срок: "Икономическите и социалните неравенства в историческа перспектива" (Bulgarian version)

Deadline: "Economic and Social Inequalities in Historical Perspective" (English version)

"Children in Wartime: Ancient Athens and Modern Europe." (English version)

Краен срок: Преподавател/професор по организационна социология (Bulgarian version)

Deadline: Professor of Organizational Sociology (English version)

Краен срок: "Трансформация и динамика на (радикалната) промяна: политологични и философски гледни точки" (Bulgarian version)

Deadline: "Transformation and the Dynamics of (Radical) Change: Insights from Political Theory and Philosophy" (English version)

Deadline: Graduate School Image and Time - Announcement of 12Scholarships (English version)

"Европейският съюз след разширяването на Изток" (Bulgarian version)

"The EU after Eastern Enlargement" (English version)

"Critical studies of the new social inequalities" (English version)

Conference "Markets as Networks" (English version)

"Representing Political Figures in Mass Media (XVIIIth – XXIst century)" (English version)

Deadline: "Action Theory in Philosophy and the Social Sciences" (English version)

Краен срок: Покана за публикации в "СЛОВО" (Bulgarian version)

Сборник "Брандирането на пост-комунистическите нации" (Bulgarian version)

Deadeline: The Branding of Post-Communist Nations (Edited Volume) (English version)

Краен срок: "Промяна и преход в Дунавския регион: 1989 - 2009" (Bulgarian version)

Deadline: "Regime Change and Transitions across the Danubian Region: 1989 – 2009" (English version)

Deadline: "Twenty Years After: Central and Eastern European Communist Regimes as a Shared Legacy" (English version)

Deadline: Group of Eight (Go8) European Fellowships 2010 (English version)

Краен срок: "Отвъд методологическия национализъм: Изследвания на транснационалните пространства..." (Bulgarian version)

Deadline: "Beyond Methodological Nationalism: ..." (English version)

Fellowship for Advanced Doctoral Students (FADS) 2010 (English version)

International Doctoral Program in Social Sciences 2010 (English version)

"Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society (East and West)" (English version)

Deadline: Scholarships for Balkan students at the Postgraduate Programme in South-East European Studies (English version)

Краен срок: Лятно училище "Религията в публичния живот" (Bulgarian version)

Deadline: Summer School "Religion in Public Life" (English version)

Deadline ‘Beauty will save the world’ (English version)

Deadline: "Reconstructing Imaginary and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe" (English version)

Deadline: Call for Publications "The Anatomy of Marginality" (English version)

"Изковаване на нацията: прояви и ритуали във (въз)производството на нацията" (Bulgarian version)

Deadline: "Forging the Nation: Performance and Ritual in the (Re)production of Nations" (English version)

Deadline: Visiting Fellowships in Human Rights (English version)

Краен срок: Редакцията на научното списание "История на труда" търси автори на рецензии (Bulgarian version)

Deadline: Book Reviewers Wanted for the journal LABOR HISTORY (English version)

Академична школа: "Социалната отговорност на учена, артиста и медиите" (Bulgarian version)

G-local Cosmopolitanism: the Social responsibility of the Academic, the Artist, and the Media (English version)

Краен срок: "Балканите в Студената война" (Bulgarian version)

Call For Papers Deadline: The Balkans in the Cold War (English version)

Изследователска стипендия "Младена и Дянко Сотирови" (Bulgarian version)

Deadline: Five Postdoctoral Fellowships (English version)

Краен срок: Международна лятна школа "Етнос, религия и принадлежност" (Bulgarian version)

Deadline: "A Mosaic of Margins: Ethnicity, Religion and Belonging" (English version)

Deadline: "Anthropological perspectives in the research of Islam in the Balkans" (English version)

"Ritual and Sincerity: Certitude and the Other" (English version)

"Глобалният град и националната държава" (Bulgarian version)

Deadline: 12 Research Fellowships (FRIAS School of History) (English version)

Краткосрочни стипендии за докторанти по история и други социални науки (Bulgarian version)

Deadline: The BGHS Short-Term Grants (English version)

Deadline: "Crisis: Interruptions, Reactions and Continuities in Central and Eastern Europe" (English version)

Deadline: "Twenty Years of Macedonian Independence" (English version)

"Стратегически подход към управлението на културата и културните индустрии чрез предприемачество и иновации (Канадски и международен опит)" (Bulgarian version)

Международно изложение "Образование без граници" (Bulgarian version)

"Месианистична Персия и 'Четвъртия звяр'" (Bulgarian version)

Краен срок: Краткосрочни стипендии за докторанти (Bulgarian version)

Deadline: Short-Term Grants for international doctoral candidates (English version)

Deadline: Leverhulme Trust's Early Career Fellowship (English version)

Deadline: Master of Arts in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (English version)

Deadline: "Regions of Memory. A Comparative Perspective on Eastern Europe" (English version)

Visiting Fellowships - Bielefeld Graduate School in History and Sociology (English version)

13-та международна конференция върху Централна и Източна Европа (Bulgarian version)

Deadline: 13th International Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe (English version)

Deadline: Six PhD scholarships at the Max Planck Institute for Human Development (English version)

Краен срок: "25 години по-късно. История и памет за комунизма" (Bulgarian version)

Deadline: "Twenty Five Years Later. History and Memory of Communism" (English version)

"The First World War and the Balkans – Historic Event, Experience and Memory" (English version)

Deadline: "Epistemologies of In-Betweenness: East Central Europe and the World History of Social Science, 1890-1945" (English version)

"Сравнителни изследвания на комунизма: Режимът и обществото в страните от Източна Европа (1956-1989)" (Bulgarian version)

"Obiectum Purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт" (Bulgarian version)

Конференция: "Просвещението от Не-Западна перспектива" (Bulgarian version)

THE ENLIGHTENMENT FROM A NON-WESTERN PERSPECTIVE (English version)

Покана за участи: "Отвъд кризата: нови посоки в изследванията на бежанците" (Bulgarian version)

Международна конференция "Културното наследство в миграция" (Bulgarian version)

International conference "Cultural Heritage in Migration" (English version)

Call for participants: International Conference "Domination and Adaptation" (English version)

"Можем ли да говорим за една или повече Европи?" (Bulgarian version)

Изследователски грантове: "История на манастирската икономика" (Bulgarian version)

Международна конференция: "Великите идеи" на Балканите (18 - 20 век) (Bulgarian version)

Покана за участие: "Археологията и политическото" (Bulgarian version)

Конкурс за участие в международната конференция за млади журналисти (Bulgarian version)

Докторантски стипендии: "Китайските отношения със страните от Източна и Централна Европа" (Bulgarian version)

PhD scholarship in China's Relations with the countries of Central and Eastern Europe (English version)

(English version)

Фондация Getty и ЦАИ канят участници за пролетната археологическа школа през 2022 г. (Bulgarian version)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.